Artikel 1 : Afwijken van CAO-afspraken

Artikel 1. Afwijken van CAO-afspraken
 

1 De ondernemingen, leden van partij ter ene zijde, verbinden zich gedurende de tijd, dat deze overeenkomst van kracht is, onderstaande arbeidsvoorwaarden in acht te nemen, waarbij het geoorloofd is van deze arbeidsvoorwaarden artikelsgewijs ten voordele van werknemers af te wijken met inachtneming van de door de overheid gegeven voorschriften.
 
2

Een ten behoeve van een interne werkwijze door een onderneming, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, vastgesteld reglement of vastgestelde instructie mag op straffe van nietigheid van de betreffende bepaling(en) geen bepaling(en) bevatten, die voor werknemers in ongunstige zin afwijken van deze overeenkomst.


 

 

 


 
Links naar vereenvoudigde tekst: